Vol052居家高挑长腿美女无内肉丝袜写真19P余馨妍花漾

Vol052居家高挑长腿美女无内肉丝袜写真19P余馨妍花漾

有曰“血不足则恐”,有曰“肝虚则恐”者,以肝为将军之官,肝气不足则怯而恐也。夫卫气者,昼日常行于阳,夜行于阴,故阳气尽则卧,阴气尽则寤,故肠胃大则卫气行留久,皮肤湿分肉不解则行迟,留于阴也久,其气不精则欲瞑,故多卧矣。

足太阳之脉,起于目内,上额交巅,入络脑,下项挟脊,抵腰中,下至足之小趾。自仲景而后,诸大家俱有名言可法,学人所当尽读而精思之。

 欲察其应,当求气之所在,故但于证之寒热,脉之躁静,可辨其病之阴阳也。胜者,凡百病五行之道,必有所以胜之者。

寒气客于脉外,则脉寒,脉寒则缩蜷,缩蜷则脉绌急,绌急则外引小络,故卒然而痛,得炅则痛立止。气逆于上,则或为疼痛,或为眩仆,而成顶巅之疾也,一曰气逆则神乱,而病为巅狂。

秋气通于肺,湿郁成热则上乘肺金,故气逆而为咳嗽。 乾坤交媾,化生六子。

 凡人登高博望,目见非常之处,无不神魂惊荡,而心生眩惑。王则胜邪,故汗出而病愈。

Leave a Reply